در تعریف انگیرش می‌گوییم فرایندی‌ست پویا که موجب پدیدآیی رفتار می‌گردد. در روان‌شناسی، مشاوره انگیزشی تلاش می‌کند در وهله اول در زندگی روزمره به‌فرد انگیزه دهد تا در نهایت به‌یک رفتار هدف‌مند منتج شود. این‌جا صحبت از رفتار هدف‌مند است، رفتاری که افراد بتوانند در زندگی خود پیش بگیرند و با اتکا به آن رفتارها تلاش کنند به خواسته‌های موردنظرشان برسند. افراد در طی زندگی روزمره ممکن است به‌دلایل مختلف رمق نه‌چندان کافی برای رسیدن به مقاصد و اهداف خود نداشته باشند. گاه ممکن است افراد با شکست‌های پی‌درپی، ناکامی‌های متعدد و دست‌اندازهایِ معمولِ زندگی مدام روبه‌رو شوند. به‌همین‌منظور انگیزه اولیه برای مفهوم «آغاز» نداشته باشند، منظور آغازِِ هرچیزی‌ست.

مراحل مشاوره انگیزشی

آغاز کار، آغاز رابطه و آغاز حتی صبح نو. در وهله دوم، روان‌شناس انگیزشی، در جهت طراحی یک سبک زندگی متناسب با ویژگی‌هایِ شخصیتیِ مراجع اقدام می‌کند. در واقع، ممکن است گاه انتخاب سبکِ زندگی نامتناسب موجب انگیزه پایین افراد گردد. در مرحله بعد، پس از آن‌که فرد شناخت کامل نسبت به ویژگی‌های شخصتی خود پیدا کرد و از توان‌مندی‌ و کاستی‌هایش آگاهی یافت، به طراحی یک برنامه‌‌ی منطبق بر اصل واقع‌نگری می‌پردازد. به‌طورخلاصه، مشاوره انگیزشی به فرد توانایی «آغاز»کردن و «رسیدن» می‌دهد

مشاوره انگیزشی