خیلی وقت ها لازم است که ناراحتی خود را بیان کنیم یا برای بهتر شدن ارتباط‌ِمان، رفتاری را نقد کنیم.

در این‌ زمان بهتر است نقد و پیام منفی خودمان را با دو جمله‌ مثبت در قبل و بعد، همراهی کنیم. درست مانندِ اسکورت کردنی که به‌ کرات در فیلم‌ ها دیده‌ اید. “یک خودروی خاص در بین چندین خودرو”.

بدین‌گونه که:

تعریف یا حرف مثبت، “نقد یا پیام منفی”، تعریف یا حرف مثبت

برای نمونه بهتر است بگوییم
عزیزم؛ رانندگی اَت عالی‌ است. اگرچه گاهی از راهنما استفاده نمی‌ کنی، اما زمانی که تو رانندگی می‌ کنی آرامش دارم.

هرچه اسکورت ما قوی‌ تر باشد، احتمالاً مخاطب در پذیرشِ نقد، کمتر مقاومت می‌کند.

عنوانِ نکاتِ منفی به‌ تنهایی، باعثِ گارد گرفتن فرد می‌ شود، اما درمقابل، اگر بَربیانِ نکاتِ مثبت تمرکز کنید، احتمالاً انگیزه‌ فرد برای رفع نقص بیشتر خواهد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!