تحصیلات

  • کارشناس ارشد مشاوره
  • عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

تخصص حرفه ای:

  • مشکلات ارتباطی
  • مشکلات فردی
  • اضطراب
  • افسردگی